Download As PDF
~ 1 ~
AL/2015/02/T-II(A)
Mth;j;jd ml;ltiz gf;fk; 14 ,y; toq;fg;gl;Ls;sJ.
fzpg;ghidg; gad;gLj;jf;$lhJ.
mfpy thA khwpyp R = 8.314 J K
-1
mol
-1
mtfhjNuh khwpyp L = 6.022 10
23
mol
-1
,t;tpdhj;jhSf;F tpil vOJk;NghJ mw;ifw; $l;lq;fisr; RUf;fkhd tpjj;jpy; fhl;lyhk;.
gFjp A - mikg;Gf; fl;Liu (gf;fq;fs; 2-8)
vy;yh tpdhf;fSf;Fk; ,j;jhspNyNa tpil vOJf.
xt;nthU tpdhTf;Ff; fPOk; tplg;gl;Ls;s ,lj;jpy; ckJ tpilfis vOJf.
nfhLf;fg;gl;Ls;s ,lk; tpilfis vOJtjw;Fg; NghJkhdJ vd;gijAk; tphpthd tpilfs;
mtrpakpy;iy vd;gijAk; ftdpf;f.
gFjp BAk; gFjp CAk; - fl;Liu (gf;ffq;fs; 9-13)
xt;nthU gFjpapypUe;Jk; ,uz;L tpdhf;fisj; njhpT nra;J vy;yhkhf ehd;F tpdhf;fSf;F
tpil vOJf.
,t;tpdhj;jhSf;nfd toq;fg;gl;l Neu KbtpNy gFjp A NkNy ,Uf;Fk;gbahf A,B,C
Mfpa %d;W gFjpfspd; tpilj;jhs;fisAk; xd;whfr; Nrh;j;Jf; fl;bagpd; ghPl;ir
Nkw;ghh;itahshplk; ifaspf;f.
tpdhj;jhspd; B,C Mfpa gFjpfis khj;jpuk; ghPl;ir kz;lgj;jpypUe;J ntspNa vLj;Jr;
nry;y mDkjpf;fg;gLk;.
ghPl;rfupd; cgNahfj;jpw;F kl;Lk;
H H
H C C - I CH
3
CH
2
- vdf; fhl;lyhk;.
H H
cjhuzk; :
,yf;fj;jpy;
nrhw;fspy;
,Wjpg; Gs;spfs;
FwpaPl;nlz;fs;
tpilj;jhs; ghPl;rfh;
Gs;spfis
ghprPypj;jth;
Nkw;ghh;it
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
gFjp
tpdh ,y.
Gs;spfs;
A
B
C
nkhj;jk;
rjtPjk;
[
gf;. 02 Ig; ghh;f;f
]
1
2
Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil
students,
Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering.
Tamil students,
Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering.
Tamil students,
Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering.
Tamil students,
nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;
nkhwl;Lit
nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;
nkhwl;Lit
nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;
nkhwl;Lit
nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;
Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil
students,
Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering.
Tamil students,
Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering.
Tamil students,
Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering.
Tamil students,
nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;
nkhwl;Lit
nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;
nkhwl;Lit
nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;
nkhwl;Lit
nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;
Chemistry II
,urhadtpay; II
02
T II
%d;W kzpj;jpahyk;
Three hours
(KOg; gjpg;GhpikAilaJAll Rights Reserved)
%d;W kzpj;jpahyk;
Rl;nlz;:
~ 2 ~
gFjp - II (A)
1. (a) Xe, F, S, O, I Mfpa %yfq;fis fUJf. ,it jkf;fpilNa kl;Lk; cUthf;Fk; gpd;tUk;
tpguq;fSf;Fupa Nru;itfs; xt;nthd;W jUf. ,q;F xU %yf;$wpy; ,U %yfq;fs;
kl;Lk; ,Uf;fNtz;Lk;.
tbtk; ,UKidTj; jpUg;gk; cjhuzk;
(i) Neu;NfhL 0 .........................................
(ii) jsr;rJuk; 0 .........................................
(iii) rJu $k;gfk; cz;L .........................................
(iv) Nfhzy; cz;L gpizg;G Nfhzk; (<109
0
) .........................................
(v) jsKf;Nfhzk; ,y;iy .........................................
(vi) vz;Kfp ,y;iy .........................................
(b) CH
3
O
2
N vd;gJ methylnitrite vdg;gLk; xU Nru;it A apd; %yf;$w;Wr; #j;jpukhFk;. ,jd;
mbg;gilf; fl;likg;G
H
H - C - O - N - O
H
(i) ,jw;F Vw;fj;jF cY}apapd; fl;likg;ig tiuf.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(ii) rhj;jpakhd gupTf; fl;likg;GfisAk; jUf. cWjpj; jd;ikiaAk; Fwpg;gpLf.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(iii) A apd; xU fl;likg;G rkgFjpak; B MFk;. B f;F rhj;jpakhd xU cY}apapd;
fl;likg;ig jUf.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
[
gf;. 03 Ig; ghh;f;f
]
AL/2015/02/T-II(A)
~ 3 ~
(iv) A, B ,uz;bYk; N ,d; Xgpw;wy; fyg;ig ,dk; fhz;f.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(c) (i) NCl
3
MdJ xU cY}ap %ykhf nraw;glyhk;. Mdhy; NF
3
mt;thW nraw;gl khl;lhJ.
ePu;g;gFg;Gk; milahJ. kpd;ndjpu;j;jd;ik vz;zf;fUit kdjpy; nfhz;L RUf;fkhf
tpsf;Ff.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(ii) gPNdhy;> ePu; ,uz;Lk; Ijurd; gpizg;ig Mf;ff;$bad. vdpy; gPNdhiy ePUld; gFjpahf
fye;J fyq;fyhf fhzg;gLk;. %yf;$w;wpil tpirfs; gw;wpa vz;zf;fUtpd; mbg;gilapy;
,jid RUf;fkhf tpsf;Ff.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. (a) xU 3d- njhlu; jhz;ly; cNyhfk; M MdJ mjd; cWjpahd Ke;Neuadpy; Nrhbaw;w ,U
,yj;jpud;fis kl;Lk; cilaJ. vdpd;
(i) M ,id ngau; uPjpahf ,dk; fhz;f.
.............................................................................................................................................
(ii) M ,d; mjpAau; xl;rpNaw;w epiyf;Fupa xl;irl;bd;
(a) #j;jpuk; ahJ?
.............................................................................................................................................
(b) ,J mkpy / %y / <upay;G / eLepiy jd;ikAilaJ
nghUj;jkhdjpd;fPo; fPwpLf.
(c) ifj;njhopy; gad; xd;wpidj; jUf.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(d) ,J NaOH cld; milAk; jhf;fj;jpd; <L nra;j rkd;ghl;bidj; jUf.
.............................................................................................................................................
(e) M, 3d - njhlu;%yfq;fspy; cau; cUFepiyAilaJ. fhuzk; ahjhfyhk;?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
AL/2015/02/T-II(A)
[
gf;. 04 Ig; ghh;f;f
]
~ 4 ~
(b) %d;whk; Mtu;j;jd %yfq;fspd; mjpcau; xl;rpNaw;w epiyf;Fupa Ijnuhl;irl;Lfspd; cWjpahd
epiyf;Fupa #j;jpuq;fs;> mkpy %y elj;ij> IUPAC ngau; vd;gtw;iw fPOs;s ml;ltizapy;
epug;Gf
%yfk; #j;jpuk; elj;ij IUPAC ngau;
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
(c) %yfk;
L
,d; ePupy; fiuaj;jF cg;G xd;wpd; ePu;f;fiurypd; xU gFjp
B
aCl
2
/ dil HNO
3
cld;
tPo;gbitj; je;jJ. ,t;tPo;gbT NH
3
,y; fiue;jJ. Mdhy; L ,d; gpwpnjhU ePu;f;fiurypd;
gpwpnjhU gFjp kpif Na
2
CO
3
(s) ,l;L ed;F nfhjpf;f itf;fg;gl;L tbfl;lg;gl;lJ. gpd;
tbfiurypw;F BaCl
2
/ dil HNO
3
,l tPo;gbT Njhd;wtpy;iy. vdpd;,
(i) %yfk; L ahjhfyhk;
.............................................................................................................................................
(ii) Nkw;gb mtjhdpg;Gfis RUf;fkhf tpsf;Ff
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(iii) L ,d; cg;gpw;F nrwp H
2
SO
4
,l;L ed;F #lhf;fg;gl;lNghJ nrq;fgpy thA ntspg;gl;lJ.
vdpd; mt;Tg;gpid ,dq;fhz;f.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
AL/2015/02/T-II(A)
[
gf;.
5
Ig; ghh;f;f
]
~ 5 ~
3. (a)
Vfhu; $opy; NaCl, gpNdhg;jypd;> K
3
[Fe(CN)
6
] n[yp
vd;gd cz;L.
(i) kpd;tha; A apy; mtjhdk; ahJ?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(ii) gFjp (i) ,w;fhd rkd;ghLfisj; jUf.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(iii) kpd;tha; Bapy; mtjhdk; ahJ?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(iv) gFjp (iii) ,w;fhd nghUj;jkhd rkd;ghLfisj; jUf.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(b) jputq;fs; A, B, C %d;Wk; jkf;Fs; vy;yh tifapYk; fyf;Fk; jfTs;sd.
(f - %yf;$w;wpil tpir)
NkYk;
0000
,
BACA
pppp
I. ,jw;F nghUj;jkhd mKf;f- vjpu; fiurypd; mikg;G tiuigj; jUf.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
[
gf;. 06 Ig; ghh;f;f
]
CCCAAA
CCCBBB
BBBAAA
fffiii
fffii
fffi
)(
)(
)(
AL/2015/02/T-II(A)
O
2
(g)
(A)
(B)
Vfhu; $o;
Fe
Fe
~ 6 ~
II. fiury; AB apy; mikg;G vjpu; nfhjpepiy (ntg;gepiy) ngauplg;gl;l tiuigj; jUf
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
III.
PapPap
AB
4040
106,104
vdpd; A, B apd; rk%yu; tpfpjrkj;jpy; cs;s fiurYld;
rkepiyapYs;s Mtpapd; mKf;fk; ahJ?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
IV. A, B apd; gpwpnjhU fiurYld; rkepiyapYs;s Mtpapd; mKf;fk; 4x10
4
Pa MFk;.
Nkw;gb fiurypd; Mtpapd; mikg;G ahjhFk;?
.............................................................................................................................................