Download As PDF
Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering.
Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl
jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of
Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;
nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil
students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit
gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of
Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering.
Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl
jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of
Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;
nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil
students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit
gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of
nkhwl;Litg; gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khztu;fs; elhj;Jk;
fy;tpg; nghJj; juhju cau;ju (fzpj> tpQ;Qhd) khztu;fSf;fhd 6 MtJ
Kd;Ndhbg; guPl;ir -2015
nkhwl;Litg; gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khztu;fs; elhj;Jk;
fy;tpg; nghJj; juhju cau;ju (fzpj> tpQ;Qhd) khztu;fSf;fhd 6 MtJ
Kd;Ndhbg; guPl;ir -2015
fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu(cah; ju) Kd;Ndhbg; ghPl;ir - 2015
General Certificate of Education (Adv. Level) Pilot Examination - 2015
Biology II
caphpay; I
09
T
I
%d;W kzpj;jpahyq;fs;;
Three hours
(KOg; gjpg;GhpikAilaJ All Rights Reserved)
Rl;nlz;:
(gf;. 02 Ig; ghh;f;f)
AL/2015/09/T-I
1. kdpjDf;Fj; Njitg;gLk; gpd;tUk; %yfq;fspd; $l;lq;fspy; vjpy; Rtl;L %yfq;fs; khj;jpuk;
mlq;fpAs;sd?
1. Cr, Al, I,Co 2. Zn, Cu,Fe,Mn 3. Na, Cl, Fe, Ca 4. Na, Ca. Mo, Co 5. Mg, Cu, Cl, Zn
2. gpd;tUtdtw;Ws; vJ kdpj clypy; ePu;g;gFg;gilAk; ,ay;GilaJ?
1. Bxl;rpiwNghR 2. fyf;NuhR 3. epa+f;fpspNahiul;L
4. nfhOg;gkpyk; 5. mkpNdhmkpyk;
3. ,ioAUg;gpuptpd; Kd;dtj;ij epiyapYs;s ,Ukbakhd fynkhd;wpid fPNoAs;s tupg;glk;
fhz;gpf;fpwJ?
,f;fyg;gpuptpd; Kbtpy; Njhd;Wk; kfl;fynkhd;W mjd; G mtj;ijapy; nfhz;bUg;gJ
1
1. ikag;ghj;jpy; ,izf;fg;gl;l ,uz;L miuepwTUf;fisf; nfhz;l ,uz;L epw%u;j;jq;fis
2. ikag;ghj;jpy; ,izf;fg;gl;l ,uz;L miuepwTUf;fisf; nfhz;l epw%u;j;j nkhd;wpid
khj;jpuk;
3. miuepwTUf;fshf Ntwhf;fg;glhj ,uz;L epw%u;j;jq;fis
4. miuepwTUf;fshf Ntwhf;fg;glhj epw%u;j;jnkhd;wpid khj;jpuk;
5. miuepwTUf;fshf Ntwhf;fg;glhj ehd;F epw%u;j;jq;fis
khj;jpuk
ftdpf;f
* ,t;tpdhj;jhs; 08 gf;fq;fspy; 50 tpdhf;fisf; nfhz;Ls;sJ.
* vy;yh tpdhf;fSf;Fk; tpil vOJf.
* fzpg;ghd; gad;gLj;Jjy; mDkjpf;fg;gltpy;iy.
* tpilj;jhspy; jug;gl;Ls;ss ,lj;jpy; ckJ Rl;nlz;iz vOJf.
* 1 njhlf;fk; 50 tiuAs;s tpdhf;fs; xt;nthd;Wf;Fk; (1). (2)> (3)> (4)> (5) vd ,yf;fkplg; gl;l
tpilfspy; rhpahd my;yJ kpfg; nghUj;jkhd tpiliaj; njhpe;njLj;J> mjw;Fhpa
,yf;fj;jpd; kPJ Gs;sb (X) ,l;Lf; fhl;Lf.
gy;Njh;T tpdhf;fs;gy;Njh;T tpdhf;fs;
AL/2015/09/T-I
~02~
(gf;. 03 Ig; ghh;f;f)
4. gpd;tUk; mDNrgg; ghijfspy; vJ $u;g;gpd;NghJ ngUk;ghYk; Kjypy; Njhd;wpapUf;fyhk;?
1. tl;ltLf;fhd xspnghRgiuNyw;wk; 2. fpug;gpd; tl;lk; 3. fy;tpd;tl;lk;
4. C xspj;njhFg;G 5. fpisf;NfhgFg;G
4
5. gpd;tUk; ve;jnthU ,ay;gpy; C jhtuq;fspdJk;> C jhtuq;fspdJk;> xspj;njhFg;G
3 4
nrad;KiwfSf;F nghJthdnjhd;wy;y?
1. xspg;gFg;G 2. tspkz;ly CO gjpf;fg;gLjy;
2
3. tl;ltLf;fhd xspnghRgiuNyw;wk; 4. tl;ltLf;fw;w xspnghRgiuNyw;wk;
5. fy;tpd; tl;lk;
6. gpd;tUk; tiuGfspy; vJ jPtpu clw;gapw;rpapd;NghJk; mjd; gpd;Gk; 10 epkpl fhyg;gFjpapy;
jirapioaj;jpy; ,yj;jpupf;fkpyj;jpd; nrwptpy; Vw;gLk; khw;wj;jpidr; rupahff; fhz;gpf;fpwJ?
(X Neuk; epkplq;fspy;> Y ,yj;jpupf;fkpy nrwpT vNjr;irahd myFfspy;)
7. nehjpaq;fs; gw;wp gpd;tUk; $w;Wf;fspy; vJ rupahdJ?
1. fyq;fspd; epiyNgWiff;F nehjpaq;fs; Kf;fpaj;Jtk; thae;jitahFk;.
2. nehjpaq;fs; jhf;fj;jpw;fhd Vtw;rf;jpia Fiwtilar;nra;fpd;wd.
3. nehjpaq;fs; capupurhadj;jhf;fj;jpd; jhf;fpfshf nraw;gLfpd;wd.
4. nehjpaq;fs; jhf;fjjpw;Fs;shd gpd;dUk; kPz;Lk; cgNahfpf;fg;glyhk;
5. nehjpaj;jpd; capu;g;G epiyak; epNuhjpfspdhy; jilf;Fl;gLj;jg;glyhk;
8. gpd;tUtdtw;Ws; vJ vd;gpdJ XU njhopyd;W?
1. mq;fpapd; tsh;r;rpia vy;iyg;gLj;jy; 2. jirfs; ,iztjw;fhd Nkw;gug;ig toq;fy;
3. ntz;Fopaq;fis cw;gj;jp nra;jy; 4. fy;rpak; mad;fis Nrkpj;jYk; tpLtpj;jYk;
5. clYf;F Mjhukspj;jy;
9. gp;tUk; rpwg;gpay;Gfspy; vJ mtw;Wf;F vjpNu jug;gl;l mq;fpf; $l;lj;jpw;F khj;jpuk;
jdpj;JtkhdJ?
rpwg;gpay;G mq;fpf; $l;lk;
1. Nrhbr; nrl;ilfs; x];upf;jpna];
2. gprpu;fs; rpypNahNghuh
3. Gd;ghjk; vf;ifNdhNlu;Nkw;wh
4. Gwtd;$L Mj;jpNuhNghlh
5. rpwFfs; MNt];
nghJthdnjhd;wy;y?
njhopyd;W?
khj;jpuk
rpwg;gpay;G mq;fpf; $l;lk;
0
10
20
X
Y
0
10
20
X
Y
0
10
20
X
Y
0
10
20
X
Y
0
10
20
X
Y
AL/2015/09/T-I
~03~
(gf;. 04 Ig; ghh;f;f)
10. jug;gl;l fzk; (Phylum) xd;wpy; kpf mjpf vz;zpf;ifahd ,dq;fis cs;slf;fpa jf;rd;
(Taxon) gpd;tUtdtw;ws; vJ?
1. Class 2. Family 3. Genus 4. Order 5. Sub species
11. gpd;tUtdtw;Ws; vJ Ngupuhr;rpak; Archaea ,d; jdpj;Jt rpwg;gpay;ghFk;?
1. ngg;upNlhfpisf;fd; fyr;Rtu;
2. gytifahd RNA Polymerase nehjpaq;fs; ,Uj;jy;
3. Ez;Zapu; nfhy;ypfSf;F czu;r;rpAs;s jd;ik
4. fynkd;rt;tpd; ,ypg;gpl;L fpistpl;bUj;jy;
5. gy;NtWgl;l thoplq;fspy; thOk; Mw;wy;
12. gpd;tUtdtw;Ws; vjpy; guprf;nfhk;Gfs; fhzg;gLtjpy;iy?
1. Cephalopoda 2. Gastropoda 3. Scyphozoa
4. Holothuroidea 5. Crustacea
13. gpd;tUk; tpw;wkpd; - njhopy; Mfpa njhlu;Gfspy; vJ gpioahdJ?
tpw;wkpd; njhopy;
1. nww;wpNdhy; tpopntz;glyj;ij MNuhf;fpa epiyikapy; NgZjy;
2. fy;rpngNuhy; nfhyh[pd; ehu;fspd; cw;gj;jp
3. gpy;NyhFapNdhd; GNuhj;JNuhk;gpd; cw;gj;jp
4. iwNghgpNstpd; FAD ,d; njhFg;G
5. Nghypf;fkpyk; <NkhFNshgpd; njhFg;G
14. gpd;tUk; nehjpaq;fspy; vJ Cf;fy; jhf;fj;jpd; tpisthf mkpNdhmkpyj;ij xU tpisthfj;
jUfpwJ?
1. ngg;rpd; 2. jpupg;rpd; 3. ifNkhjpupg;rpd; 4.Rennin 5. Enterokinase
15. kdpjdpYs;s gpd;tUk; FUjpf;fyd;fspy; vjpy; Mff;$Ljyhd RUq;fy; FUjpaKf;fj;ij
vjpu;ghu;f;f KbAk;?
1. Giljhq;fp ehb 2. Rthrg;ig ehsk;
; 3. rpWePufj;jpapYs;s cl;fhT Gd;dhb 4. %isapYs;s kapu;f;Foha;fs;
5. Nkw;ngUehsk;
16. cupaf; nfhz;L nry;yy; njhlu;ghfj; jtwhd $w;W gpd;tUtdtw;Ws; vJ?
1. cupar; RikNaw;wYf;fhd rf;jpia nea;aupf;Foha; %yfq;fs; toq;Ffpd;wd.
2. fhof;fyd;fspYs;s ePu; cupaf;nfhz;L nry;ypy; gq;fspg;Gr; nra;fpwJ.
3. nkd;rt;tpd; Nkw;gug;gsT ed;F mjpfupj;j rpwj;jyile;j Njhoikf;fyq;fs; ,lkhw;W
fyq;fshfr; nraw;gLfpd;wd.
4. nea;aupf;Foha;fspDs; Rf;FNuhR nty;yKk; Vida Nru;itfSk; nrwpTg;gbj;jpwDf;
nfjpuhfr; Ruf;fg;gLjy; cupar; RikNaw;wyhFk;.
5. %yj;jpypUe;J jhopf;F mKf;f mOj;jg;gbj;jpwdpd; fhuzkhf Vw;gLk; jpzpTg;gha;r;ry; Nrjd
czT nfhz;Lnry;yg;gLfpd;wJ.
17. kdpj clypy; <uy; ehsj;jpYs;s FUjpapy; Vida FUjpf;fyd;fspy; fhzg;gLfpd;w FUjpapYk;
ghu;f;f $Ljyhd nrwptpy; fhzg;glf;$baJ gpd;tUtdtw;Ws; vJ?
1. gpj;jk; 2. nrq;FUjpr; rpWJzpf;iffs;
3. a+upah 4. xl;rprd;
5. FSf;NfhR
fhzg;gLtjpy;iy?
gpioahdJ?
jtwhd
18. ,iytha; gw;wpa gpd;tUk; $w;Wf;fspy; vJ jtwhdJ?
1. ,iyapd; fyj;jpil ntspapYs;s CO ,d; nrwpTf;F fhtw;fyq;fs; czu;jpwDilad.
2
2. fynkd;rt;Tf;F FWf;fhf mad;fs; nfhz;L nry;yg;gLjy; ,iytha; mirTg; nghwpKiw
apy; gpujhd gq;fpid tfpf;fpwJ.
3. rpy xU tpj;jpiyj; jhtuq;fspy; rpWePuf tbthd fhtw;fyq;fs; ,Ug;gjpy;iy
4. rpy jhtuq;fspd; ,iytha;fs; ,utpy; jpwf;fpd;wd
5. fhtw;fyq;fs; MtpAapu;g;ig tpidj;jpwDld; Nkw;nfhs;tjw;nfd rpwg;gile;Js;s fyq;f
shFk;
19. xU %isa miuf;Nfhsj;jpypUe;J kw;iwajw;F jfty;fisf; flj;Jtjw;F cjTfpd;w
%isapd; gFjpahtJ?
1. ePs;tisaikatpioak; 2. td;rlyk; 3. %sp
4. guptff;fPo; 5. Ve;jp
20. gpd;tUtdtw;Ws; vjid jd;dhl;rp euk;Gj;njhFjpapd; xU njhopyhff; fUj KbahJ?
1. mfQ;Rug;gpnahd;wpdhy; XNkhd; Ruf;fg;gLtijj; J}z;Ljy;
2. Fwpj;j rpy FUjpf;fyd;fis RUf;fkilar; nrajYk; rpytw;iw jsu;tilar; nra;jYk;
3. ,ja mbg;G tPjj;ij khw;wkilar; nra;jy;
4. rpWFlypd; RtupYs;s jirfspy; RUf;fj;ij Vw;gLj;jy;
5. Crpnahd;wpdhy; Fw;Wk;NghJ ifapYs;s jirfspy; rLjpahd RUf;fj;ij VwgLj;jy;
21. kdpj clypYs;s thq;fpfs; njhlu;ghfj; jtwhd $w;W gpd;tUtdtw;Ws; vJ?
1. njhLifthq;fpfs; Njhy;Nkw;gug;Gf;F mz;ikapy; RahjPd euk;GKbtplq;fisf; nfhz;L
s;sd.
2. cl;Njhy;> %l;Lf;fs;> eLkbg;G> rpiu> jirfs; Nghd;wtw;wpy; mKf;f thq;fpfs; fhzg;gL
fpd;wd.
3. wgPdpapd; cly; #l;Lf;Fk; FspUf;Fk; czu;r;rpAilaJ.
4. RitaUk;Gfspd; thq;fpf;fyq;fs; Ez;rilKisfis cilad.
5. njhLif thq;fpfs; rpW mKf;fj;jpw;Fk; czu;r;rpAiladthf cs;sJld; mtw;wpy; gy
mjpu;T thq;fpfshfTk; nraw;gLfpd;wd.
22. gpd;tUtdtw;Ws; vJ mjuPdy; Rug;gpfspypUe;J mjpuPdypd; ( vg;gpnegpupd;) tpLtpf;fg;gLtjw;F
kpff;Fiwe;jstpyhd gq;fspg;ig toq;FfpwJ?
1. nka;td;ikg; Nghl;b xd;wpy; gq;Fgw;Wk; NghJ
2. jhkjkhfg; ghlrhiyf;Fr; nry;Yk;NghJ
3. tpupTiunahd;wpy; Mh;tj;Jld; fye;J nfhz;bUf;Fk;Ntisapy;
4. kpfTk; Fspuhd jlhfnkhd;wpy; ePe;Jk;NghJ
5. jahu;g;gLj;jypd;wp guPl;ir xd;wpy; Njhw;Wk;NghJ
23. NgUUtepiyf;fhd (gigantism) mwpFwpfisf; nfhz;l Nehahsp xUtUf;F Nkw;nfhs;sg;gl;l
njhlu; gupNrhjidfspd; gpd;du; mtuJ clypYs;s Rug;gpnahd;wpy; foiy (tumour)
Njhd;wpapUg;gNj fhuzk; vd KbGnra;ag;gl;lJ. ,r;Rug;gpahf ngUk;ghYk; fUjf;$baJ
1. fgr;Rug;gpahFk; 2. mjpuPdw;Rug;gpahFk;
3. Nflag;Nghypr; Rug;gpahFk; 4. guptff;fPo; MFk;
5. Gilf;Nflag;Nghypr; Rug;gpahFk;
24.a+upf;fkpyk;>> ngdprpypd; Nghd;w ngupa %yf;$Wfs; rpWePUld; fopf;fg;gLtjw;F ATP rf;jp
Njitg;gLfpwJ. ,t;thwhd gjhu;j;jq;fs; rpWePufj;jpfspDs; nry;Yfpd;w nrad;KiwahtJ?
1. mjPj tbfl;ly; 2. guty;
3. gpurhuzk; 4. Njh;Tf;Fhpa kPsfj;JwpQ;ry;
5. rpWFoha;r; Ruj;jy;
jtwhdJ?
fUj KbahJ?
jtwhd
AL/2015/09/T-I
~04~
(gf;. 04 Ig; ghh;f;f)
25. gpd;tUk; tpyq;Ffspy; vJ ePupy; fiuAe;jd;ik kpff;Fiwthd iejurd; fopTg;nghUis
gpujhdkhf cw;gj;jp nra;fpwJ?
1. tz;zj;Jg; g+r;rp 2. Rwh 3. jtis
4. JUtf;fub 5. jpyhg;gpah
26. kdpjTlypYs;s vd;Gfspd; rpy ,ay;Gfs; fPNo jug;gl;Ls;sd.
A. Ks;nsd;G ehbf;fhy;tha;
B. KiyAU Kis
C. fhf;ifayFU Kis
D. fg;gpAU jthspg;G (Trochelear Notch) nkhsp
; vd;Gfspd; rpwg;gpay;Gfisr;; rupahd njhlupy; fhz;gpf;Fk; vd;Gfspd; Nru;khdk;
fPo;f;fhz;gtw;wpy; vJ?
1. neQ;riw Ks;nsd;G> Ejnyd;G> ,Lg;ngd;G> Gavd;G
2. fOj;J Ks;nsd;G> filEjnyd;G> Njhl;gl;il vd;G> mue;jpnad;G
3. fOj;J Ks;nsd;G> filEjnyd;G> ,Lg;ngd;G> mue;jpnad;G
4. fOj;J Ks;nsd;G> filEjnyd;G Njhl;gl;il vd;G>> Miu vd;G
5. fOj;J Ks;nsd;G> Rtnud;G Njhl;gl;il vd;G> mue;jpnad;G
27. khdplg; ngz;zpd; #yfr;rf;fuj;jpd; NghJ eilngWk; Ie;J ntt;NtW epfo;r;rpfs; fPNo
jug;gl;Ls;sd?
A. kQ;rl;rly tpUj;jp
B. Gilg;Gfspd; tsu;r;rpAk; Kl;ilg; gpwg;Gk;
C. #y;nfhs;sy;
D. GNuhn[];uNuhd; Ruf;fg;gLjy;
E. FUjpapy; LH ,d; kl;lk; rLjpahf mjpfupj;jy;
Nkw;gb epfo;Tfs; eilngWk; rupahd njhlnuhOq;if gpd;tUtdtw;Ws; vJ fhl;LfpwJ?
1.
2.
3.
4.
5.
28. jhtuq;fspy; ePu;g;gw;whf;Fiwia vjpu; nfhs;tjw;F ngUk;ghYk; cjtf;$ba jhtu tsu;r;rpg;
gjhu;j;jk; vJ?
1. xl;rpd; 2. [pguypd; 3. irw;Nwhifdpd; 4. mg;rprpf;fkpyk; 5. vjyPd;
29. gpd;tUtdtw;Ws; vjpy; gjpa Kiw ,dg;ngUf;fk; ,aw;ifapy; epfo;tjpy;iy?
1. Zingiber officinale (,Q;rp)
2. Mangifera indica (khkuk;)
3. Ipomea batatas (tw;whis)
4. Allium cepa (ntq;fhak;)
5. Ananas sativas ( md;dhrp)
30. Selaginella, Cycas Mfpa ,uz;Lk; njhlu;ghd jtwhd $w;W gpd;tUtdtw;Ws; vJ?
1. Mz;Gzupfs; miraj;jf;fit
2. gy;ypd tpj;jpAs;sit
3. fUf;fl;lYf;nfd ntspePupy; jq;fpAs;sit
4. cz;ikahd fydpioaq;fs; cilait
5. tpj;jpj;jhtur; re;jjp Ml;rpahdit
31. NfhNlhd; gw;wpa gpd;tUk;$w;Wf;fspy; jtwhdJ vJ?
1. ,J %d;W epa+f;fpspNahiul;Lf;fisf; nfhz;Ls;sJ..
2. ,J ,d;DnkhU NfhNlhDf;Fupa mNj mkpNdhmkpyj;ijf; FwpaPL nra;ayhk;
3. ,J xd;Wf;F Nkw;gl;l mkpNdhmkpyq;fis xUNghJk; FwpaPL nra;tjpy;iy
4. ,J tRNA %yf;$W xd;wpdJ Xh; KidapypUe;Jk; ePl;lg;gl;bUf;fyhk;
5. ,JNt gpwg;Gupikg; gupghilapd; mbg;gil myfhFk;
epfo;tjpy;iy?
jtwhd
jtwhdJ
AL/2015/09/T-I
~05~
(gf;. 06 Ig; ghh;f;f)
BB
EE
CC
AA
DD
BB
DD
EE
CC
AA
EE
BB
CC
AA
DD
BB
CC
EE
AA
DD
EE
BB
CC
DD
AA
32. kdpjdpNy rptg;G gr;ir epwf;FUL Xu; ,ypq;fkpize;j gpd;dilthd jiyKiw ,ay;ghFk;;. Xu;
jk;gjpapdUf;F epwf;FUlhd Mz; Foe;ijnahd;W gpwe;jhy; gpd;tUk; $w;Wf;fspy; vJ vg;NghJk;
cz;ikahdjhf Vw;Wf;nfhs;sg;glyhk;?
1. je;ij epwf;FUlhdtu;
2. ngw;Nwhu; ,UtUk; epwf;FUl;Lf;fhd vjpUUitf; nfhz;Ls;sdu;
3. ngw;Nwhupy; ahNjDk; xUtu; epwf;FUl;Lf;fhd vjpUUitf; nfhz;Ls;sdu;
4. je;ijapy; epwf;FUl;Lf;fhd vjpUU fhzg;gLfpwJ.
5. jhapy; epwf;FUl;Lf;fhd vjpUU fhzg;gLfpwJ.
33. gl;lhzpapy; caukhd jhtuq;fs; ( T) Fl;ilahd jhtuq;fSf;F (t) Ml;rpahdit. kQ;rs; epw
tpj;Jiw (Y) gr;irepw tpj;JiwfSf;F (y) Ml;rpahdit. ,U jhtuq;fSf;F ,ilapyhd
,df;fyg;nghd;wpd;NghJ ngwg;gl;l vr;rq;fspy; 296 caukhd kQ;rs;epw jhtuq;fSk; 104
caukhd gr;irj; jhtuq;fSk; ngwg;gl;ld. gpd;tUtdtw;Ws; vJ ngw;Nwhu;j;jhtuj;jpd;
gpwg;Gupikaikg;ghf ngUk;ghYk; ,Uf;f KbAk;.
1. TTyy x TTYy 2. TtYy x TtYy
3. TTYy x ttyy 4. TtYy x TTYy
5. TtYY x Ttyy
34. fPNo jug;gl;l ml;ltizapy; epw%u;j;jnkhd;wpYs;s A,B,C,D vdg; ngahpl;l rpy
guk;giuayFfSf;F ,ilNaahd FWf;Fg; gupkhw;w kPbwd; jug;gl;Ls;sJ.
giuayFfs; FWf;Fg;gupkhw;wk;
B ck; D ck; 5%
Cck; Ack; 15%
A ck; B ck; 30%
C ck; B ck; 45%
C ck; D ck; 50%
gpd;tUtdtw;Ws; vJ ,e;j epw%u;j;jj;jpYs;s ehd;F guk;giuayFfspdJk; rhu;G
miktplq;fis rupahd xOq;fpy; gpujpepj;Jtg;gLj;JfpwJ?
1. A,B,C,D 2. A,D,C,B 3. C,A,B,D 4. C,B,A.D 5. D,B,C,A
35. gjpa Kiwapy; ,dg;ngUf;fk; nra;ag;gl;l gpwg;Gupikf;Fupa tifapy; Kw;whf xj;Js;s jhtu
,dnkhd;wpd; mq;fj;jtu;fs; mlq;fpa $l;lnkhd;iw tpgupg;gjw;Fg; gad;gLj;jf;$ba kpfr; rpwe;j
nrhw;gjkhtJ
1. fyg;G gpwg;G (hybrid) 2. FLk;gk; (Family)
3. Kistif ( Clone) 4. rKjhak; ( Community)
5. Fbj;njhif ( Population)
36 - 37 tiuahd tpdhf;fs; gpd;tUk; #ow;njhFjpnahd;wpdJ czT tiynahd;iwmbg;gilahff;
nfhz;lJ.
36. ,r;#oy;njhFjpapd; Xu; mq;fj;jpduhf kdpjd; ,Ug;gpd; mjid ngUk;ghYk; gpujpepjpj;Jtg;
gLj;JtJ
1. A 2. B 3. C 4. D. 5. E.
37. ,r; #oy;njhFjpapy; jhtu cz;zp ,dkhtJ
1. A 2. B 3. C 4. D. 5. E.
giuayFfs; FWf;Fg;gupkhw;wk;
AL/2015/09/T-I
~06~
(gf;. 07 Ig; ghh;f;f)
A
B
gpupifahf;fpfs;
C
D
E
38. #ow;njhFjpfs; njhlu;ghd gpd;tUk; $w;Wf;fspy; vJ jtwhdjhFk;?
1. <ug;gj;jidg; Gy;epyk; ,yq;ifapd; <utyaj;jpw;FupajhFk;.
2. jpwe;j rKj;jpuj;jpy; Nghriz kPs;Rw;Nwhl;lk; fdpg;nghUs; tl;lk; kpfnkJthdjhFk;.
3. madkz;ly kiof;fhLfs; mbkuk; kyu;jy; nraw;ghl;il cilait.
4. kiyrhue;j fhLfspy; mOj;jkhd kug;gl;ilfisf; nfhz;l fk;gTUthd jz;ilAila
kuq;fs; nghJthditahFk;.
5. Kl;Gju;f;fhLfspy; vd;Wk; gr;irahd kuq;fs; cs;sd.
39. Transgenic jhtuq;fspd; cw;gj;jpf;nfd gpd;tUk; Ez;zq;fpfspy; vJ gad;gLj;jg;gLfpwJ?
1. Escherichia coli
2. Bacillus thuringiensis
3 . Saccharomyces cerevisiae
4. Tobacco mosaic virus (TMV)
5. Agrobacterium tumefaciens
40.fynkd;rt;itr; Nrjg;gLj;Jtjd; %yk; gq;fRf;fspd; tsu;r;rpia epNuhjpf;Fk; Ez;Zapu;
vjpupahf nraw;gLtJ gpd;tUtdtw;Ws; vJ?
1. Penicillin 2. Ciprofloxacin 3. Polymyxin 4. Erythromycin 5. Clotrimazole
41 - 50 tiuahd tpdhf;fSf;fhd mwpTWj;jy;fs;
41 gpd;tUk; ml;ltizapy; mfQ;Ruf;Fk; njhopiy Nkw;nfhs;fpd;w rpy mq;fq;fSk; mtw;why;
Ruf;fg;gLk; XNkhd;fSk; mt; XNkhd;fSf;fupa ,yf;F mq;fq;fSk; fhl;lg;gl;Ls;sd..
Nkw;gb ml;ltizapy; ve;jr; Nru;f;if / Nru;f;iffs; rupahdJ / rupahdit?
A. B S ii B. D R iii C. C P iv D. A Q iii E. D Q iii
42. tpyq;F ,ioankhd;iw xspEZf;Ff; fhl;bapd; fPo; mtjhdpf;Fk;NghJ mjd; fyq;fs;
mbj;jsnkd;rtT xd;wpd; kPJ fhzg;gl;ld. ,e;j ,ioaj;jpy; ngUk;ghYk; fhzg;glyhk; vd
vjpu;ghu;f;ff; $ba fl;likg;G / fl;likg;Gfs; vJ / vit?
A. nrq;Fopaq;fs; B. vyh];hpd;; ehu;fs; C. gprpu;fs;
D. Ez;rilKisfs; E. ngUksthd jhak;
43. gpd;tUtdtw;Ws; gf;uPupahf;fspdhy; Vw;gLk; Neha; / Neha;fs; vJ / vit?
A. njhONeha; (Leprosy ) B. ,d;GSntd;rh ( Influenza )
C. Leptospirosis D. nghl;Lyprk; (Botulism )
E. Hepatitis A
44. gpd;tUtdtw;Ws; vJ / vit nehUq;Fel;rj;jpuk;> flyl;il> fly;ypy;yp Mfpa %d;W
mq;fpfSf;Fk; nghJthditahFk;?
A. Gd;ghjk; mw;wpUj;jy; B. mftd;$L fhzg;gLjy;
C.Foha;g;ghjj;jpy; cwpQ;rpfs; ,Uj;jy; D. g+f;fs; mw;wpUj;jy;
E. Gaq;fs; fhzg;gLjy;
jtwhdjhFk;?
AL/2015/09/T-I
~07~
(gf;. 08 Ig; ghh;f;f)
ABD rupahapd; ACD rupahapd; AB rupahapd; CD rupahapd; NtW tpil /
tpilfs; Nru;f;if
1 2 3 4 5
mfQ;Ruf;Fk; mq;fk; XNkhd; ,yf;Ff; fl;likg;G
A.guhijnuhapl; Rug;gp P.GNuhn[];jNuhd; i. rpWFly;
B. #y;tpj;jfk; Q. guhj;NjhNkhd; ii. Kiyr;Rug;gp
C. #yfk; R. TRH iii. rpWePufk;
D. guptff;fPo; S. Oestrogen iv. Kw;fgr; Rug;gp
;
45. kdpj #y;tpj;jfk; njhlu;ghd gpd;tUk; $w;Wf;fspy; vJ / vit jtwhdJ / jtwhdit?
A. mJ ,uz;L capupfspy; ,Ue;J tpUj;jpaile;Js;sJ
B. mJ mfQ;Ruf;Fk; mq;fkhfr; nraw;gLfpwJ.
C. mJ jhapd; cau; FUjpaKf;fj;jpypUe;J Kjpu;%yTUitg; ghJfhf;fpwJ.
D. mJ Neha;tpistpf;Fk; Ez;zq;fpfs; Kjpu;%yTUit milahky; ghJfhf;fpwJ.
E.mJ Kjpu;%yT cgNahfpj;j nrq;Fopaq;fis jhaplkpUe;J ngw;W mtw;iwg; Gjpjhf <Lnra;a
cjTfpwJ.
46. gpd;tUk; fyg;Gd;dq;fq;fs; mtw;wpd; njhopy;fs; njhlu;Gfspy; vJ / vit jtwhdJ /
jtwhdit?
A. ,iyNrhNrhk; - er;R ePf;fy;
B. Gd;fU - Gujj;njhFg;G
C. ,iokzp - xl;rpNaw;w nghRgiuNyw;wk;
D. mOj;jkhd mfKjYUr; rpWtiy - gpujpnaLj;jy;
E. gr;iraTUkzp - ePupd; xspj;jpUg;g xOq;F
47. kdpjf; fz; gw;wpa gpd;tUk; $w;Wf;fspy; vJ / vit rupahdJ / rupahdit?
A. tpopntz;glyk; NjhYUtpd; Xh; ePl;rpahfTs;sJ
B. mty; Nfhy;fyq;fisf; nfhz;bUg;gjpy;iy
C. fz;kzpapd; tpl;lj;ij fl;Lg;gLj;Jtjpy; gprpu;j;jirfs; rk;ge;jg;gl;Ls;sd.
D. fz;zpDs; cl;GFk; xspapd; msit fz;zhbAldPu; fl;Lg;gLj;Jk;.
E. tpopj;jpiuapd; $k;Gf;fyq;fspd; vz;zpf;if Nfhy;fyq;fspd; vz;zpf;ifapYk; kpff;$Lj
yhdjhFk;
48. kdpjdpd; cly; ntg;gepiyr; rPuhf;fypd;NghJ gpd;tUk; epfo;r;rpfspy; vJ / vit guptff;fPopd;
ntg;g cw;gj;jp ikak; J}z;lg;gLtjd; tpisthf eilngWfpwJ / eilngWfpd;wd?
A. tpau;itr; Rug;gpfspd; njhopw;ghL mjpfupj;jy;
B. mjpuPdy; njhopw;ghL epNuhjpf;fg;gLjy;
C. kokog;ghd jirfspd; RUf;fk; epfo;jy;
D. td;$l;Lj;jirfspd; RUf;fk; epfo;jy;
E. FNuhNrhtpd; Kidf;Fkpo; J}z;lg;gLjy;
49. gpd;tUk; %yf;$Wfspy; vJ / vit capUs;s fyq;fspy; cilf;fg;gl;L mrw;iwy; CoA ,idj;
Njhw;Wtpg;gjd; %yk; rpj;jpupf;fkpy tl;lj;jpDs; nry;YfpwJ?
A. mkpNdhmkpyk; B. nfhOg;gkpyk; C. ATP D. ig&Ntw;W E. epa+f;fpspf;fkpyk;
- +
50. FUjptif B MfTs;s jhahnuhUtUf;F FUjptif A MfTs;s Foe;ij gpwe;jhy;
gpd;tUtdtw;Ws; vJ / vit je;ijapd; FUjpf; $l;lkhf xUNghJk; ,Uf;f KbahJ?
+ + - + +
A. O B. A C.A D. B E. AB
jtwhdJ / jtwhdit?
jtwhdJ /
jtwhdit?
AL/2015/09/T-I
~08~
Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering.
Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl
jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of
Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;
nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil
students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit
gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of
Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering.
Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl
jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of
Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;
nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil
students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit
gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of
nkhwl;Litg; gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khztu;fs; elhj;Jk;
fy;tpg; nghJj; juhju cau;ju (fzpj> tpQ;Qhd) khztu;fSf;fhd 6 MtJ
Kd;Ndhbg; guPl;ir -2015
nkhwl;Litg; gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khztu;fs; elhj;Jk;
fy;tpg; nghJj; juhju cau;ju (fzpj> tpQ;Qhd) khztu;fSf;fhd 6 MtJ
Kd;Ndhbg; guPl;ir -2015
fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu(cah; ju) Kd;Ndhbg; ghPl;ir - 2015
General Certificate of Education (Adv. Level) Pilot Examination - 2015
Biology II
caphpay; II
09
T
II
%d;W kzpj;jpahyq;fs;;
Three hours
(KOg; gjpg;GhpikAilaJ All Rights Reserved)
Rl;nlz;:
m¿îW¤jšfŸ :
* ï›Édh¤jhŸ 10 Édh¡fis 17 g¡f§fËš bfh©LŸsJ.
* ï›Édh¤jhŸ A, B v‹D« ïu©L gFâfis¡ bfh©lJ. ïu©L gFâfS¡F« Éil
vGJtj‰F tH§f¥g£LŸs neu« _‹W k¤âahy§fshF«.
gFâ A - mik¥ò¡ f£Liu (g¡f§fŸ 02-16)
* všyh eh‹F Édh¡fS¡F« ï¤jhËnyna Éil vGJf.
* x›bthU Édhî¡F« Él¥g£LŸs ïl¤âš Éilfis vGJf. bfhf¥g£LŸs ï ckJ
ÉilfS¡F¥ nghJkhdJ v‹gijí« ÉÇthd ÉilfŸ mtáaÄšiy v‹gijí« f¡f.
gFâ B - f£Liu ( 17M« g¡f«)
* eh‹F Édh¡fF kâu« Éil vGJf. cF tl jhŸfis ïj‰ ga‹gJf.
ï›Édh¤jhS¡bfd tH§f¥g£l neu KoÉš gFâ A nkny ïU¡F«goahf A, B M»a ïL
gfi« x‹whf¢ nr®¤ f£oaã‹ gߣir nkgh®itahsÇl« if¡f.
* Édh¤jhË‹ gFâ B ia kh¤âu« k©lg¤â‰F btËna vL¤J¢ bršy mDkâ¡f¥gL«.
gߣrfÇ‹ cgnahf¤â‰F k£L«
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
òŸËfŸ
gFâ
Édh v©
rjåj«
bkh¤j«
òŸËfis¥
gߣá¤jt®
F¿p£bl©fŸ
Éil¤jhŸ
vG¤âš
ïWâ¥òŸËfŸ
ïy¡f¤âš
nk‰gh®it brŒjt®
2.
1.
(gf;. 02 Ig; ghh;f;f)
AL/2015/09/T-II
1. A. i. fhNghitjNuw;Wf;fspd; nghJ ,ay;Gfs; %d;iwf; Fwpg;gpLf.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ii. gpd;tUk; njhopy;fisg; GupAk; fhNghitjNuw;Wf;fSf;fhd xt;nthU cjhuzj;ij khj;jpuk;
Fwpg;gpLf.
a. xspj;njhFg;gpy; fhgdPnuhl;irl;L thq;fpapd; fl;likg;ig cUthf;Ftjpy; gq;Fnfhs;sy;
.................................................................................................................................................................................
b. capuq;fpfspd; ghuk;gupag; gjhu;j;jj;jpd; fl;likg;ig cUthf;Fjy;
....................................................................................................................................................................................
c. Mj;jpNuhNghlhf;fspd; Gwtd;$l;il cUthf;Fjy;
....................................................................................................................................................................................
d. rptg;G my;fhf;fspy; khj;jpuk; fyr;Rtupd; fl;likg;Gf; $whff; fhzg;gLjy;
.................................................................................................................................................................................
e. ATP ,d; fl;likg;ig Mf;Ftjpy; gq;Fnfhs;sy;
..................................................................................................................................................................................
iii. a. a+fupNahw;whf;fspd; fynkd;rt;tpYs;s ,ypg;gpl;L vt;tiff;FupaJ?
..................................................................................................................................................................................
b. Nkw;gb ,ypg;gpl;il ePu;g;gFf;Fk;NghJ ngwg;gLk; $Wfs; vit?
....................................................................................................................................................................................
c. kdpjdpd; FUjpapy; mjpf mstpy; fhzg;gLfpd;w ];uPnuhapl;Lg; gjhh;j;jk; xd;iwf;
Fwpg;gpLf.?
.....................................................................................................................................................................................
d. Ngupuhr;rpak; Archaea ,d; fynkd;rt;it Vida ,U Ngupuhr;rpaq;fspd; fynkd;rt;tpy;
,Ue;J NtWgLj;Jk; jdpj;Jt ,ay;G ahJ?
...................................................................................................................................................................................
iv. a. kdpjTlypNy ,ypg;gpl;Lj; njhFg;G vf;fyg;Gd;dq;fj;jpy; epfOfpwJ?
....................................................................................................................................................................................
b. Nkw;Fwpg;gpl;l fyg;Gd;dq;fj;jpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w ,ypg;gpl;Lj; njhFg;G
my;yhj NtW ,uz;L njhopy;fisj; jUf.
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
gFâ A - mik¥ò¡ f£Liu
všyh Édh¡fS¡F« ï¤jhËnyna Éil vGJf.
(x›nthU ÉdhÉ‹ Éil¡F« 10 òŸËfŸ tH§f¥gL«)
AL/2015/09/T-II
~02~
(gf;. 03 Ig; ghh;f;f)
B i. fytl;lk; vd;why; vd;d?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ii.fytl;lj;jpd; ,ilatj;ijapd; %d;W njhopw;ghl;L mtj;ijfisg; ngaupl;L xt;nthU
mtj;ijapYk; eilngWk; gpujhdkhdnjhU epfo;tpidg; ngaupLf.
mtj;ij epfo;T
1. ................................................................................ ...........................................................................
2. ................................................................................ ...........................................................................
3. ............................................................................... ...........................................................................
iii. a. KjYU nkd;rt;tpd; jw;NghJ nghJthf Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l khjpupAU vg;ngauhy;
miof;fg;gLfpwJ?
...................................................................................................................................................................................
b. mJ mg;ngauhy; miof;fg;gLtjw;fhd fhuzk; ahJ?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
iv. Jiznehjpak; vd;why; vd;d?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
v. fyr; Rthrr; nrad;Kiwapy; gq;F nfhs;Sk; Jiznehjpankhd;wpidg; ngaupl;L
mjd; gpujhd njhopiyAk; jUf.
Jiznehjpak;.....................................................................................................................................................
njhopy; ..................................................................................................................................................................
C. i. a. ,Unrhw;ngauPL vd;why; vd;d?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ii. gpd;tUk; ,ay;Gfisf; fhz;gpf;Fk; mq;fpf;fzq;fis vOJf.
a. xj;j tpj;jpfs;> <ypy;yg; Gzupj;jhtuk;> mirfpd;w Gzupfs;
....................................................................................................................................................................................
b. gy;ypd tpj;jpfs;> mirfpd;w Gzupfs;> tpj;Jf;fs;
...................................................................................................................................................................................
c. cwpQ;rpfs;> guprf;nfhk;Gfs;> gughjq;fs;
....................................................................................................................................................................................
AL/2015/09/T-II
~03~
(gf;. 04 Ig; ghh;f;f)
d. epiyr;rpWfy;> fz;%yfq;fs;> mff;fUf;fl;ly;>
....................................................................................................................................................................................
e. ,aq;Ftpj;jpfs;> mirfpd;w Gzupfs;> mOfy;tsupg;Nghriz
....................................................................................................................................................................................
iii. nraw;ifahd ,Ufpisr; rhtp vd;why; vd;d?
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
iv.
gpd;tUk; ,ay;Gfis mbg;gilahff; nfhz;L Nkw;fhl;lg;gLk; glj;jpYs;s kPdpdq;fis
(A - F) ,Ufpisr;rhtp Kiwapy; ghFgLj;Jf.
1. vd;ghyhd g+%bAU cilait ...........................................................................................................
g+%bAU mw;wit ..........................................................................................................................................
2. KJFg;Gwj;jpy; mike;j fz;fis cilait .............................................................................
gf;ff; fz;fis cilait .......................................................................................................................
3. Jizr; nrl;ilfis cilait.............................................................................................................
Jizr;nrl;ilfs; mw;wit ........................................................................................................................
4. Fjr;nrl;ilapypUe;J Ntwhf;fg;gl;l ,U Kl;fis cilait..................................................
mt;thwhd Kl;fs; mw;wit.........................................................................................................................
5. jdpahd KJFg;Gwr; nrl;ilia cilait......................................................................................
,uz;L KJFg;Gwr; nrl;ilfis cilait.......................................................................................
v. NkNy jug;gl;l mq;fpfs; midj;Jk; ,uz;L tFg;Gfspy; cs;slf;fg;glyhk;.
mt;tFg;Gfisg; ngaupLf.
.........................................................................................................................................................................................
AL/2015/09/T-II
~04~
(gf;. 04 Ig; ghh;f;f)
2.A.i. a. Xa;tOj;jk; vd;why; vd;d?
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
b. euk;Gf; fyj;jpd; Xa;tOj;jk; jq;fpAs;s %d;W fhuzpfs; vit?
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ii. a. jhf;f mOj;jk; vd;why; vd;d?
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
b. fPNoAs;s tupg;glkhdJ euk;Gf;fynkhd;wpd; KjYUnkd;rt;tpy; jhf;ftOj;jnkhd;W
gpwg;gpf;fg;gLifapy; Vw;gLk; kpd;dOj;j NtWghl;ilf; fhz;gpf;fpwJ
NkNy jug;gl;l tupg;glj;jpy; Mfpa mtj;ijfspd; NghJ eilngWk; epfo;Tfisr;
RUf;fkhf tpgupf;f.
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
AL/2015/09/T-II
~05~
(gf;. 06 Ig; ghh;f;f)
iii.kdpjdpNy gpd;tUk; nraw;ghLfSf;Fg; nghWg;ghd kdpj %isapd; gFjpfisf;
Fwpg;gpLf.
a. nka;epiyiag; (Posture) NgZjy;
.....................................................................................................................................................................................
b. fl;jirapd; njwptpidf;Fupa mirTfisf; fl;Lg;gLj;jy;
.
.....................................................................................................................................................................................
c. Gyd; jfty;fis xd;W Nru;j;J %isapd; cau;ikaq;fSf;F mDg;Gjy;
.....................................................................................................................................................................................
d. kd vOr;rpfisf; fl;Lg;gLj;jy;
.....................................................................................................................................................................................
iv. njwptpid vd;why; vd;d?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
v.vspa njwptpy;ypd; $Wfs; vit?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
vi. ,iaghf;fj;jpy; FUjpr; Rw;Nwhl;lj;njhFjpapd; gq;fspg;G ahJ?
..........................................................................................................................................................................................
B i.a. Jbg;G mKf;fk; (pulse pressure) vd;why; vd;d?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
b. kdpjdpd; FUjpaKf;fj;ij xOq;fhf;Ftjpy; gq;F nfhs;Sk; ehd;F XNkhd;fisf;
Fwpg;gpLf.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ii. kdpjdpNy mjpgu ,Otpir (Hyper Tension) vd;why; vd;d?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
AL/2015/09/T-II
~06~
(gf;. 07 Ig; ghh;f;f)
iii. fPNo jug;gl;l tupg;glkhdJ kdpjdpd; Nkytatj;ijf; fhz;gpf;fpwJ
NkYs;s tupg;glj;jpy; A - E tiuahd gFjpfisg; ngaupLf.
A. .................................................................. B. ............................................................................
C. ................................................................... D. .............................................................................
E. ....................................................................
iv. A vd;Dk; vd;G mz;ikahf vt;ntd;Gld; %l;Lf;nfhs;fpwJ. mJ %l;Lf;nfhs;Sk;
mt;ntd;gpd; Fwpg;ghd ghfj;ijAk; ngaupLf.
vd;G ........................................................................ Fwpg;ghd ghfk; .......................................................
NkYs;s tupg;glkhdJ kdpjdpYs;s xU Ks;nsd;ig tifFwpf;fpwJ
v. a.Nkw;Fwpg;gpl;l vd;ig ,dq;fhz;f
....................................................................................................................................................................................
b. P,Q,R,S Mfpa gFjpfisg; ngaupLf.
P...........................................Q..........................................R..........................................S...........................................
.
AL/2015/09/T-II
~07~
(gf;. 08 Ig; ghh;f;f)
C. kdpj tpijapd; FWf;Fntl;LKfj; Njhw;wj;jpd; xUgFjpia fPOs;s tupg;glk; fhz;gpf;fpwJ
i. fyq;fs; A,B,C vd;gtw;iwg; ngaupLf.
A. ................................................................................................................................................................
B ................................................................................................................................................................
C. ................................................................................................................................................................
ii. fyk; A ,dhy; epfoj;jg;gLk; %d;W njhopy;fisf; Fwpg;gpLf.
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
iii. gpd;tUk; fy tiffs; xt;nthd;wpdJk; njhopw;ghl;by; nry;thf;Fr; nrYj;Jk;
xt;nthU XNkhidg; ngaupLf.
A.........................................................................................................................................................
B..........................................................................................................................................................
iv. a.mjpAapu;g;ghf;fy; (Hyper Activation) vd;gjhy; ePu; fUJtJ ahJ?
....................................................................................................................................................................................
b. kdpjdpy; fUf;fl;ly; nrad;Kiwapd;NghJ Nkw;gb epfo;tpd; Kf;fpaj;Jtk; ahJ?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
v. Capacitation vd;Dk; epfo;r;rpAld; Neubahfj; njhlu;Ggl;l mad; vJ?
....................................................................................................................................................................................
AL/2015/09/T-II
~08~
(gf;. 09 Ig; ghh;f;f)
Mz;
tpj;jpj;jhtuk;
khtpj;jpf;fyd;fs;
#y;
mirfpd;w
Mz;Gzhp
ngz;
Gzhpj;jhtuk;
ngz;
tpj;jpj;jhtuk;
Ez;tpj;jpapiyfs;
tpj;J
Kisak;
Efk;
Mz;
Gzhpj;jhtuk;
ngz;fyr;
rddp
Ez;tpj;jpf;fyd;fs;
khtpj;jpapiyfs;
vi. Cycas jhtuj;jpd; tho;f;if tl;lj;jpd; ntt;NtW epiyfisf; fhl;Lk; tupg;glk; fPNo
jug;gl;Ls;sJ.
a. 1,2,3,4 vdf; Fwpf;fg;gl;l epiyfisg; ngaupLf.
1. ....................................................................................... 2. .........................................................................
3. ....................................................................................... 4. .........................................................................
b. g+f;Fk; jhtuq;fspd; Nfruq;fSf;F mikg;nghj;j epiy NkNyAs;s tupg;glj;jpy; vJ?
..........................................................................................................................................................................................
c. g+f;Fk; jhtuq;fspd; tho;f;if tl;lj;jpy; NkNy fhl;lg;gl;l thpg;glj;jpy; cs;s ve;j
epiyfis vjph;ghh;f;f KbahJ?
...........................................................................................................................................................................................
3. A.
,yq;ifapYs;s xU #ow;njhFjpapd; gf;fg;ghu;itia NkYs;s tupg;glk; fhz;gpf;fpwJ.
i.a. ,r; #ow;njhFjpia ,dq;fhz;f.
....................................................................................................................................................................................
b. ,r;#ow;njhFjpapd; gf;fg;ghu;itapy; fhl;lg;gl;Ls;s jhtuTUr; rpwg;gpay;Gfs; ,uz;L
jUf.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ii. ,r; #ow;njhFjp ,yq;ifapd; vf;fhyepiy tyaj;jpw;FupajhFk;;?
....................................................................................................................................................................................
AL/2015/09/T-II
~09~
(gf;. 10 Ig; ghh;f;f)
1
4
2
3
iii. ,r;#ow;njhFjp cyfpd; Bio Diversity hot spot vdf; fUjg;gLtjw;fhd fhuzq;fs;
vit?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
iv. gNahk; (capupdf; $l;lk;) vd;why; vd;d?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
v. ,ilntg;g tyaj;jpYs;s %d;W gNahk;fisf; Fwpg;gLf.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
vi. gpd;tUk; ,ay;Gfisf; fhz;gpf;Fk; gNahk;fisg; ngaupLf.
1. CrpNghd;w ,iyfisf; nfhz;l vd;Wk; gr;irahd kuq;fs;
................................................................................................................................................................................
2. mfd;w ,iyfisf; nfhz;l vd;Wk; gr;irahd kuq;fs;
................................................................................................................................................................................
3. kpff;FWfpafhy tho;f;iftl;lKs;s rpwpa g+z;Lj;jhtuq;fs;
...............................................................................................................................................................................
4. fhl;Lj;jPapw;F vjpu;g;gpay;ghd kuq;fSld; $ba Gy;ypdq;fs;
................................................................................................................................................................................
B. i.,dq;fspd; mopT vd;gJ ahJ?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ii.,aw;ifapy; epfOk; ,d mopT vt;tifapy; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jjhf cs;sJ?
.........................................................................................................................................................................................
AL/2015/09/T-II
~10~
(gf;. 11 Ig; ghh;f;f)
iii. capu;g;gy;tifik tuyhw;wpy; rKj;jpuq;fspy; ntt;NtW fhyg;gFjpapy; epfo;e;j NguopTfshy;
moptile;j capupdq;fisAk; mt;topTfs; eilngw;w fhyg;gFjpfisAk; Fwpg;gpLf.
capuq;fpfs; fhyg;gFjp
........................................................ ...............................................................................................
........................................................ ...............................................................................................
iv. a.IUCN nre;juTg; Gj;jfk; vd;why; vd;d?
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
b.mjpAau;e;j msT mr;RWj;jYf;Fs;shFk; capu; thOk; mq;fpfspd; $l;lj;ij
njhlf;fkhff; nfhz;L ehd;F IUCN nre;juTf; $l;lq;fis rupahd xOq;fpy; Fwpg;gpLtJld;
mit xt;nthd;W f;Fk; cjhuzkhf mikAk; mq;fpnahd;iwAk; Fwpg;gpLf.
IUCN $l;lk; cjhuzk;
1. .......................................................................... ...........................................................................
2. .......................................................................... ...........................................................................
3. .......................................................................... ...........................................................................
4. ........................................................................... ..........................................................................
v. capu;g;gy;tifikf; fhg;gpd; nghUl;lhd gpd;tUk; rkthaq;fspd; gpujhd gz;Gfisf;
Fwpg;gpLf.
CITES...............................................................................................................................................................................
Ramsar...........................................................................................................................................................................
C. i. a. Gtpapy; capu; cw;gj;jp njhlh;ghfj; jw;NghJ Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l nfhs;if ahJ?
.......................................................................................................................................................................................
b. mf;nfhs;ifia ntspapl;l capupayhsu;fisg; ngaupLf.
....................................................................................................................................................................................
ii. a. `hb ntapd;Ngu;f; rkepiy vd;why; vd;d?
....................................................................................................................................................................................
. .....................................................................................................................................................................................
b. Nkw;gb rkdpiy Ngzg;gLtjw;F mtrpakhd fhuzpfs; ehd;F jUf.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
AL/2015/09/T-II
~11~
(gf;. 12 Ig; ghh;f;f)
iii. lhu;tpdpd; $u;g;Gf;nfhs;ifahdJ ,aw;iff; Fbj;njhifapy; tpNrl mtjhdq;fis
Nkw;nfhz;L mDkhdq;fs; ngwg;gl;lij mbg;gilahff; nfhz;lJ. mtupd; Kf;fpa
mtjhdq;fs; %d;iwg; ngaupLf.
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
iv.tpfhuk; vd;why; vd;d?
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
v.kdpjdpNy guk;giuayF xd;wpd; gpd;dilthd tpfhuj;jpdhy; Njhw;Wtpf;fg;gLk; %d;W
xOq;fPdq;fisf; Fwpg;gpLf.
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
vi.a.DNA %yf;$Wfis mtw;wpd; gUkDf;Nfw;g gpupj;njLf;f Ma;T$lj;jpy; nghJthfg;
gad;gLj;jg;gLk; vspa njhopDl;gk; ahJ?
..........................................................................................................................................................................................
b. DNA Probes (JUTNfhy;) vd;gJ ahJ?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
4. A.i. Ez;Zapupdtpaypy; fpUkpaopj;jy; vd;gjhy; ahJ tpsq;FfpwPu;
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ii. gpd;tUtdtw;iwf; fpUkpaopf;f Ma;T$lj;jpy; gad;gLj;jg;gLk; Kiwiar; RUf;fkhf
tpgupf;f.
a. ntg;g cWjpahd tsu;g;g+lfq;fs;
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
b.ngw;wpf; fpz;zq;fs;
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
AL/2015/09/T-II
~12~
(gf;. 13 Ig; ghh;f;f)
iii.Ez;zq;fpfshy; czT gOjilAk;NghJ cztpy; eilngWk; ngsjPf khw;wq;fs; %d;iwf;
Fwpg;gpLf.
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
iv.a. czT eQ;rhjy; vd;why; vd;d?
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
b. jfuq;fspy; milf;fg;gl;l czT eQ;rhjYf;Ff; fhuzkhd Ez;zq;fp ,dk; ahJ?
..........................................................................................................................................................................................
v.gpd;tUk; Miyj;njhopy; cw;gj;jpapy; rk;ge;jg;gLk; gw;wPupah ,dj;ijf; Fwpg;gpLf?
a. mkpNdhmkpyj; njhFg;G ..................................................................................................................................
b. tpdhfpupj; jahupg;G ...............................................................................................................................................
c. capu;g;gPilnfhy;yp ..............................................................................................................................................
vi. gpd;tUk; iejurd; rf;fur; nrad;KiwAld; njhlu;Gila ,urhad khw;wq;fSf;Fg;
nghWg;ghd gf;uPupahr; rhjpia khj;jpuk; Fwpg;gpLf.
-
a. NO N .........................................................................................................................................
3 2
- -
b. NO NO ....................................................................................................................................
2 3
+
c. N . NH ..................................................................................................................................
2 4
B. i. a. ,iytha; vd;why; vd;d?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
b. ,iytha;fspd; gpujhd njhopy; ahJ?
...........................................................................................................................................................................................
ii.,Utpj;jpiyj;jhtu Nkw;Nwhy; cupnahd;wpy; fhzg;gLfpd;wthW ,iythapd; fl;likg;ig fPNo
jug;gl;l ,lj;jpy; tiue;J gFjpfSf;Fg; ngaupLf.
AL/2015/09/T-II
~13~
(gf;. 14 Ig; ghh;f;f)
iii.MtpAapu;g;G vd;why; vd;d?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
iv.a.MtpAapu;g;ig mstpLtjw;Fg; gad;gLj;jg;gLk; Xu; cgfuzj;ijg; ngaupLf?
..........................................................................................................................................................................................
b.Nkw;gb cgfuzj;ijj; jahu;nra;Ak;NghJ Kf;fpakhff; ftdpf;f Ntz;ba Kd;W
mk;rq;fisf; $Wf?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
v.MtpAapu;g;igf; Fiwg;gjw;fhf jhtuq;fspy; ,iyfs; nfhz;Ls;s ehd;F ,irthf;fq;fs;
vit?
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
C. i.jhtu tsu;r;rpg; gjhu;j;jk; vd;why; vd;d?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ii.jhtuq;fspd; cupa ,ioaj;jpD}lhff; nfhz;L nry;yg;gLk; xU jhtu tsu;r;rpg; gjhu;j;jk;
ahJ?
..............................................................................................................................................................................................
iii. gpd;tUk; nrad;Kiwfs; xt;nthd;iwAk; epiwNtw;Wtjw;F mtrpakhd gpujhd jhtu
tsu;r;rpg; gjhu;j;jj;ijf; Fwpg;gpLf?
1. goq;fs; fdpjy; ....................................................................................................................................................
2.%g;giljy; jhkjpj;jy; ......................................................................................................................................
3.tul;rpahd fhyq;fspy; ePupog;igj; jLj;jy; ..............................................................................................
4. tpj;Jf;fspd; cwq;F epiyia ePf;Fjy; ..................................................................................................
5. g+j;jiyj; J}z;Ljy; ....................................................................................................................................
AL/2015/09/T-II
~14~
(gf;. 15 Ig; ghh;f;f)
iv.,Utpj;jpiyj; jhtuq;fspy; epfOk; Jiz tsu;r;rpapy; gq;Fnfhs;Sk; gf;fg;
gpupapioaq;fisf; Fwpg;gpl;L mit xt;nthd;wpdhYk; cUthf;fg;gLk; gpujhdkhd ,uz;L
epiyapioaq;fisAk; Fwpg;gpLf.
1. ................................................................................... .............................................................................
.............................................................................
2. ................................................................................... .............................................................................
..............................................................................
v.a.ituk; vd;why; vd;d?
.........................................................................................................................................................................................
b. cs;itukhdJ njhopw;ghl;LuPjpapy; rj;Jituj;jpypUe;J vt;tpjk; NtWgLfpwJ?
.........................................................................................................................................................................................
AL/2015/09/T-II
~15~
(gf;. 16 Ig; ghh;f;f)
AL/2015/09/T-II
~16~
(gf;. 17 Ig; ghh;f;f)
5.a. ,iokzpapd; Ez; fl;likg;ig tpghpf;Ff.
b. ,A+f;fhpNahl;lhf; fynkhd;wpy; epfOk; fhw;wpw; Rtrj;jpd;NghJ xU FSf;NfhR %yf;$W
fPo;g;gilahfg; gad;gLj;jg;gl;Lg; G+uzkhf xl;rpNaw;wg;gl;Lr; rf;jp gpwg;gpf;fg;gLifapy;
eilngWk; epfo;r;rpfis tpghpf;Ff.
6. a. kdpj EiuaPuypd; nkhj;jf; fl;likg;igr; RUf;fkhf tpghpf;Ff.
b. kdpj rhjhuz fhw;W}l;ly; nghwpKiwapy; euk;Gj;njhFjpapd; gq;fpidr; RUf;fkhf tpghpf;Ff.
c. rpfnul;Lg; Gifj;jypdhy; tpistpf;fg;gLk; cly; eyf; NfLfisr; RUf;fkhfj; jUf.
7. a. kdpjf; fz;zpd; nkhj;jf; fl;likg;ig tpgupf;f.
b. kdpjf; fz;zpd; xt;nthU gFjpAk; GupAk; njhopy;fisf; Fwpg;gpLf.
8. ,aw;iftsq;fisAk; mtw;iwr; rhJupakhfg; gad;gLj;JtijAk; gw;wp xU tu;zid jUf.
9. gpd;tUk; nrad;Kiwfspy; Ez;zq;fpfspd; gq;fspg;gpidr; RUf;fkhf tpsf;Ff.
a. cNyhfg; gpupj;njLg;G b. capu;g;gupfhuk; c. Nehahf;Fk; ,ay;G
10. gpd;tUtdtw;Wf;Fr; RUf;fkhd Fwpg;Gfs; jUf.
a. kdpjdpy; rpWePu; cw;gj;jp
b. Ez; ngUf;fk;
c. Nkyhl;rp
gFâ B - f£Liu Édh
* VjhtJ ehd;F tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpil vOJf.
* Njitahd ,lq;fspy; njspthfg; ngahplg;gl;l thpg;glq;fisj; jUf.
* xt;nthU tpdhTf;Fk; 15 Gs;spfs; toq;fg;gLk;.
Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering.
Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl
jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of
Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;
nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil
students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit
gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of
Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering.
Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl
jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, Tamil student, University of
Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;
nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil
students, Tamil student, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students, nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs;> nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit
gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khzth;fs; nkhwl;Lit Tamil students, University of Moratuwa, Faculty of Engineering. Tamil students,Tamil student, University of
nkhwl;Litg; gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khztu;fs; elhj;Jk;
fy;tpg; nghJj; juhju cau;ju (fzpj> tpQ;Qhd) khztu;fSf;fhd 6 MtJ
Kd;Ndhbg; guPl;ir -2015
nkhwl;Litg; gy;fiyf;fof nghwpapaw;gPl jkpo; khztu;fs; elhj;Jk;
fy;tpg; nghJj; juhju cau;ju (fzpj> tpQ;Qhd) khztu;fSf;fhd 6 MtJ
Kd;Ndhbg; guPl;ir -2015
fy;tpg; nghJj; juhjug; gj;jpu(cah; ju) Kd;Ndhbg; ghPl;ir - 2015
General Certificate of Education (Adv. Level) Pilot Examination - 2015
Biology II
caphpay; II
09
T
II
(KOg; gjpg;GhpikAilaJ All Rights Reserved)
AL/2015/09/T-II
* * *